Pravidlá ochrany osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou prevádzky našich webových stránok v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“). Je pre nás dôležité, aby osobné údaje zákazníkov boli spracúvane spôsobom, ktorý neodporuje zásadám a požiadavkám NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) ani zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu, ale aj v záujme transparentnosti nakladania s osobnými údajmi pripravila prevádzkovateľ webových stránok túto informáciu o ochrane osobných údajov.

Občianske združenie pulpcore, sídlo: Vansovej 750/1 , 027 43 Nižná, zapísané na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-62361,  poskytuje osobné údaje svojho zákazníka alebo zákazníkov iným subjektom výlučne v prípadoch, ak je tak povinná a (alebo) oprávnená urobiť podľa alebo na základe platných právnych predpisov, ak je to nevyhnutné na poskytovanie tovarov alebo služieb, na dosiahnutie iných účelov spracúvania osobných údajov podľa pravidiel ochrany osobných údajov, alebo ak zákazník dal svoj súhlas.

Občianske združenie pulpcore, poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje najmä podľa:
Zákona číslo 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v platnom znení, ak ide o osobné údaje príjemcov služieb informačnej spoločnosti.

Zák. č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak ide o osobné údaje používateľov platobných služieb.


V prípadoch, keď sa od zákazníka ako od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytuje prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov nasledovné informácie: 

Prevádzkovateľom webových stránok je v zmysle VOP, je pulpcore, občianske združenie.

Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia prevádzky webovej stránky ako aj rezervácie či objednávky tovarov a služieb na základe požiadavky zákazníka. Právnym základom spracúvania osobných údajov je tak článok 6 odsek 1 písm b) a f) GDPR, a na jeho plnenie je nevyhnutné získať a spracúvať osobné údaje v minimálnom potrebnom a tiež možnom rozsahu.  

Pri prevádzke webových stránok dbáme o dôvernosť osobných údajov našich zákazníkov a ich osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, okrem prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, poskytovateľovi platobných služieb, sprostredkovateľovi alebo inému subjektu s preukázateľným zákonným oprávnením.  

Osobné údaje zákazníkov súvisiace s dodaním tovarov a služieb uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie archivačných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. príslušné právne predpisy upravujúce povinnosti pri vedení účtovníctva a pod.).  

Zákazník ako dotknutá osoba má právo na informácie a prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na portabilitu a tiež právo na vymazanie, právo na namietanie či obmedzenie spracúvania a právo obrátiť sa kedykoľvek na dozorný orgán ochrany osobných údajov. Právom každej dotknutej osoby je tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  

Je našim cieľom získavať a spracúvať osobné údaje zákazníkov v najmenšom možnom rozsahu. Zabezpečenie dodania tovarov a služieb však bez spracúvania osobných údajov nie je možné. Poskytnutie minimálneho rozsahu údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvného vzťahu.   

pulpcore, občianske združenie. pre účely vrátenia vstupného získava a spracováva tieto osobné údaje a ďalšie údaje:

▪ meno, priezvisko

▪ e-mail

▪ spôsob zakúpenia vstupenky (online)

▪ číslo objednávky

▪ typ vstupenky (e-ticket) + číslo vstupenky

▪ číslo účtu vo formáte IBAN